องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการจัดตั้ง | ความหมายของตราสัญลักษณ์  |  แผนที่และอาณาเขต  | ข้อมูลประชากร

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม | OTOP ตำบล 

 

ประวัติการจัดตั้ง

         

                     จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในตำบลสันป่ายาง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทราบว่าการก่อตั้งชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายาง  มีมานานกว่า ๔๐๐ ปีแล้ว โดยมีการก่อตั้งชุมชน อยู่ตามพื้นที่ต่างๆ เป็นกลุ่มๆ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายางนั้นเอง สำหรับชื่อของตำบลสันป่ายาง  เรียกตามชื่อหมู่บ้านสันป่ายาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญๆ ของตำบล ซึ่งชื่อของหมู่บ้านนี้ ตั้งขึ้นตามลักษณะทางกายภาพเด่นๆของหมู่บ้าน คือเป็นพื้นที่ที่มีต้นยางใหญ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า “ป่ายาง” ส่วนคำว่า“สัน” เป็นคำพื้นเมือง หมายถึง เนินเขาหรือแนวเขา คำว่า “สันป่ายาง” จึงหมายถึงแนวสันเขาที่มีต้นยางขึ้นมาก ซึ่งในปัจจุบันยังมีต้นยางขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็น อยู่บริเวณวัดสันป่ายาง  ชาวบ้านได้ใช้สถานที่แห่งนี้  สำหรับทำกิจกรรมสำคัญๆ ต่างๆ ของหมู่บ้านและตำบล 

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่    ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ 

------------------------------------------------------------------------

 

  ตราสัญลักษณ์

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 แผนที่และอาณาเขต

ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   โดยตำบลสันป่ายางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่  ออกไปทางถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง  ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  42 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

    ทิศเหนือ              ติดต่อตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่      

                   ทิศใต้                 ติดต่อตำบลสะลวง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก      ติดต่อตำบลขี้เหล็ก  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันตก          ติดต่อตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่และตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)    ค่า E :  487224  ค่า N :   2106350

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  68.93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,082 ไร่

จำนวนหมู่บ้าน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางมีหมู่บ้าน   จำนวน 6 หมู่บ้าน   ได้แก่

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองบัว   มี นายนพ  กาหลง                 ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  2  บ้านสันป่ายาง  มี นายเฉลิมพล  อุ่นใจคำ       กำนัน

                    หมู่ที่  3  บ้านสันป่าตึง    มี นายแดง สุริยา                   ผู้ใหญ่บ้าน       

                    หมู่ที่  4  บ้านหนองก๋าย  มี นายสมเพชร ไฝคำ             ผู้ใหญ่บ้าน                                    

                    หมู่ที่  5  บ้านเอียก         มี นายคำจันทร์  อินธรรม        ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  6  บ้านผาแด่น      มี นายวัน  ปู่วัน                     ผู้ใหญ่บ้าน

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   ข้อมูลประชากร

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,748 คน  แยกเป็นชาย 1,827  คน หญิง 1,921 คน     

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56 คน/ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 1,608  ครัวเรือน โดยรายละเอียดแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

160

221

217

438

หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง

496

538

635

1,173

หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง

293

347

359

706

หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย

293

392

393

785

หมู่ที่ 5 บ้านเอียก

317

240

228

468

หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น

49

89

89

178

รวม

1,608

1,827

1,921

3,748

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

       สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านอาชีพ

ประชากรของตำบลสันป่ายางส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่นทำนา 

ทำสวน เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไปและรับราชการ

                   ด้านการเกษตรกรรม

                    มีพื้นที่ทำนา  จำนวน  2,443 ไร่  จำนวน 1,000 ครัวเรือน

                   มีพื้นที่ทำสวน จำนวน 1,778 ไร่  จำนวน    400 ครัวเรือน

                   พืชสวนที่สำคัญได้แก่

1.      ลำไย  จำนวน 1,355 ไร่

2.      เงาะ  จำนวน 195 ไร่

3.      ส้ม จำนวน 169 ไร่

4.      ลิ้นจี่ จำนวน 60 ไร่

                  พื้นที่ทำไร่ จำนวน 600 ไร่ จำนวน 200 ครัวเรือน

   พืชไร่ที่สำคัญได้แก่

1.      ถั่วเหลือง  จำนวน 550 ไร่

2.      ข้าวโพด  จำนวน    50 ไร่

3.      ยางพารา จำนวน  110 ไร่

ด้านปศุสัตว์

จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยรวม

1.      โค จำนวน 200 ตัว

2.      กระบือ จำนวน 20 ตัว

3.      สุกร จำนวน 5 ตัว

4.      เป็ด จำนวน 50 ตัว

5.      ไก่   จำนวน 500 ตัว

ด้านการประมง

มีแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง พื้นที่ 98 ไร่

ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 5 ตัน/ปี

ด้านอุตสาหกรรม

ตำบลสันป่ายางไม่มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

                   ด้านการพาณิชย์

1.      ห้างหุ้นส่วนจำกัด จำนวน 1 แห่ง

2.      ร้านค้าต่างๆ จำนวน 34 ร้าน

3.      สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 5 แห่ง

4.      ตลาดสด จำนวน 4 แห่ง

5.      โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

ด้านสถานบริการ

1.      ร้านอาหาร 9 แห่ง

2.      ร้านอินเตอร์เน็ต  6   แห่ง             

3.      อู่ซ่อมรถ  8  แห่ง             

4.      ร้านเสริมสวย  5  แห่ง                 

5.      คลินิก  2  แห่ง

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OTOP ตำบล 

:::: ยังไม่มีข้อมูล ::::

 

                                                                         

 

 

  
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network