องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document   

หน้าที่และความรับผิดชอบ


4. ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
 
4.1 งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
1. งานบริหารการศึกษา
 
2. แผนและวิชาการ
 
3. งานจัดทำงบประมาณทางการศึกษา
 
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
 
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 
2. งานกีฬาและนันทนาการ
 
3. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
 
4. งานศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา
 
5. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 
6. ส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
7. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 
8. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
1. งานส่งเสริม สนับสนุน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
2. งานจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
3. งานจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network