องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document


     

หน้าที่และความรับผิดชอบ2. ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ดังนี้
 
2.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
1. งานรับเงิน
 
2. งานจ่ายเงิน
 
3. งานเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน
 
4. งานจัดทำระบบบัญชี และทะเบียนคุมต่างๆ
 
5. งานจัดทำรายงานสถานะการเงิน การคลังประจำวัน ประจำเดือนหรือประจำปี
 
6. งานจัดทำหรือดำเนินการด้านคุมงบประมาณ ควบคุมการใช้จ่าย ให้อยู่ในดุลการตัดยอดงบประมาณและการรับรองยอด
 
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
2.2 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 
1. งานจัดหาพัสดุ
 
2. งานดูแลรักษาทรัพย์สิน
 
3. งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุ
 
4. งานจำหน่ายพัสดุ
 
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ 
 
1.งานจัดเก็บรายได้ การเร่งรัด และการสำรวจภาษี
 
2. งานพัฒนารายได้
 
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
4. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 
5. งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 
6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 

  
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network