องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 
Untitled Document


  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

"มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ส่งเสริมการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพชีวิต   ตามปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง                       

รับฟังเสียงจากประชาชน    เพื่อพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา การสาธารณสุขและสังคมเชิงบูรณาการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึงตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองให้

ได้มาตรฐาน รองรับการขยายตัวในอนาคต

3. การส่งเสริมและขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ชุมชน

5. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

 

  
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network