องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

 


 

Google
Search WWW Search เว็บไซต์สันป่ายาง

  

 
 

Untitled Document
 
 
  Untitled Document 
 
 

 
 

 

 แผนผังเว็บไซต์


ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
  ประวัติความเป็นมา
ความหมายของตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
แผนที่และอาณาเขต
ข้อมูลประชากร
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
OTOP ตำบล
แหล่งท่องเที่ยว
รางวัลเกียรติยศ
  คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

  จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
งานบุคคล
รายงานการประชุมสภา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานคลังและภาษี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติอื่นๆ
แผนอัตรากำลัง
การเลือกตั้ง
คู่มือประชาชน
  ติดต่อเรา
กิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบคำร้อง
ระเบียบ
เว็บบอร์ด 
   
     
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทร./แฟกซ์ 053-374464   e-mail : admin@sanpayang.go.th
copyright © 2016 All rights reserved.
Created by North Inter Network