ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
707
เดือนที่แล้ว
1,627
ปีนี้
6,535
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
8,265
ไอพี ของคุณ
34.239.157.140

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
-:- มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครอง 
-:- มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเด็กปฐมวัย 
-:- ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยและการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง 
-:- ประชาสัมพันธ์การทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-:- มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
-:- กิจกรรมแจกจ่ายอาหารเสริม(นม)ในระหว่างปิดภาคเรียนที่2/1253 และอาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ 
-:- ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-:- การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2564 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 5 บ้านเอียก ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขแนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
กิจกรรมกลุ่มจิตอาสาพนักงานอบต.สันป่ายาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเอียก-ผาแด่น หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. ถนนสายสันป่าตึง - บ้านเอียก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) 
-:- เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้่างถนน คสล. ถนนสายสันป่าตึง - บ้านเอียก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ตำบลสันป่ายาง 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. บ้านหนองก๋าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้า หมู่ 2 บ้านสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายางบริเวณถนนสายห้วยเต๋ยต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางกล่องเกเบี้ยน (GABION) ป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ริม บ้านเอียก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณหน้าบ้านนางแสงคำ บุรีรัตน์) ขนาด 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 0.35 เมตร พร้อมฝาปิด คสล. (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 35.00 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณซอย 15 บ้านนายบุญส่ง จิระโต) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง บริเวณถนนสายห้วยเต๋ยต่อจากถนนเดิม 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางกล่องเกเบี้ยน ป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ริม บ้านเอียก หมู่ที่ 5 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณหน้าบ้าน นางเเสองคำ บุรีรัตน์) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว (ท่าสะเรียม) 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย (บริเวณปากทางเข้าซอยหน้าบ้านนายพนม โพนงาม 
-:- ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย บริเวณซอย 15 บ้านนายบุญส่ง จิระโต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 เมตร) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างศาลาที่พักผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพ บริเวณป่าช้าบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง บริเวณซอย 15 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 

ร้านอาหารฮิมห้วยคาเฟ่
บุษบา การ์เด้นรีสอร์ท
วัดสันป่ายาง


ซีอิ๊วขาวและเต้าเจี้ยว ตราช้อนทอง
แคบหมูโบราณป้าศรี
ชาสมุนไพร อุ้ยคำ
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ