ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,659
ปีนี้
20,478
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
62,021
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   โดยตำบลสันป่ายางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่  ออกไปทางถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง  ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  42 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ            ติดต่อตำบลสบเปิง     อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่      

                   ทิศใต้               ติดต่อตำบลสะลวง      อำเภอแม่ริม         จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลขี้เหล็ก     อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อตำบลสบเปิง      อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่และตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)    ค่า E :  487224  ค่า N :   2106350

ตราสัญลักษณ์

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  68.93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,082 ไร่

 

จำนวนหมู่บ้าน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางมีหมู่บ้าน   จำนวน 6 หมู่บ้าน   ได้แก่

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองบัว         มี นายอดุลย์  แก้วกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  2  บ้านสันป่ายาง        มี นายเฉลิมพล  อุ่นใจคำ           กำนัน

                    หมู่ที่  3  บ้านสันป่าตึง          มี นายแดง สุริยา                    ผู้ใหญ่บ้าน       

                    หมู่ที่  4  บ้านหนองก๋าย        มี นายธงชัย  เป็งมล                ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  5  บ้านเอียก             มี นายสุริยัน  อินธรรม               ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  6  บ้านผาแด่น           มี นายวัน  ปู่วัน                      ผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,297 คน  แยกเป็นชาย 2,595  คน หญิง 2,702 คน     

มีครัวเรือนทั้งหมด 1,824  ครัวเรือน โดยรายละเอียดแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

        หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

189

209

208

417

        หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง

582

539

635

1,174

        หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง

330

340

376

716

        หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย

332

383

372

755

        หมู่ที่ 5 บ้านเอียก

327

1,036

1,013

2,049

        หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น

64

88

98

189

รวม

1,824

2,615

2,713

5,328

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

     1. เด็กเล็ก (แรกเกิด - 12 ปี)   จำนวน 456 คน    แยกเป็นชาย 220 คน     หญิง 236 คน

     2. วัยรุ่น (13-18 ปี)             จำนวน 222 คน    แยกเป็นชาย 115 คน     หญิง 107 คน

     3. วัยทำงาน (19-59 ปี)        จำนวน 3,584 คน แยกเป็นชาย 1,786 คน  หญิง 1,798 คน

     4. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)        จำนวน 1035 คน   แยกเป็นชาย 474 คน     หญิง 561 คน 

     จำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ

     1. สัญชาติไทย      จำนวน 1,704 คน แยกเป็นชาย 1,818 คน  หญิง 3,522 คน

     2. ผู้ที่มีส่วนชาติอื่น  จำนวน   912 คน แยกเป็นชาย    894 คน  หญิง 1,806 คน

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

     ตำบลสันป่ายาง มีโรงเรียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

     - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง (เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 - ม.6)

          1. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

          มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 181 คน จำนวนครูทั้งสิ้น 20 คน

          ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเพิก พงษ์ไทย โทรศัพท์ 053-374609

     - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง (เปิดสอนในระดับชั้น ป.1 - ป.6)

          1. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

          มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 98 คน จำนวนครูทั้งสิ้น 7 คน

          ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร โทรศัพท์ 053-374146

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

          มีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 69 คน จำนวนครูทั้งสิ้น 7 คน

          ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุพิศ ทนันไชย โทรศัพท์ 053-374464

สาธารณสุข

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง 

ตั้งอยู่ ณ บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง นายประเสริฐ อุปนันท์  โทรศัพท์ 053-374228

 

ระบบเศรษฐกิจ

การเกษตร

     ประขากรในเขตตำบลสันป่ายาง ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

ได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง เงาะ และลำไย รายละเอียดดังนี้

ประเภทของพืชเศรษฐกิจ    พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)   จำนวนเกษตรกร (ราย)

     1. ข้าวนาปี                2,209.50 ไร่             770 ราย

     2. ถั่วเหลือง                 446.75 ไร่               88 ราย

     3. ข้าวนาปรัง                432.75 ไร่             142 ราย

     4. เงาะ                            180 ไร่               36 ราย

     5. ลำไย                     1,034.50 ไร่             261 ราย

     6. กล้วยน้ำว้า                102.75 ไร่               28 ราย

     7. ข้าวโพดหวาน                   51 ไร่               18 ราย

การประมง

     ประชากรในเขตตำบลสันป่ายาง ประกอบอาชีพประมงทำการเลี้ยงปลาในบ่อน้ำ จำนวน 41 ราย รวม 44 บ่อ (เป็นข้อมูลตามระบบทะเบียนเกษตรกรมประมง)

การปศุสัตว์

ประเภทของการปศุสัตว์   จำนวนเกษตรกร (ราย)    จำนวนสัตว์ (ตัว)

     1. โคเนื้อ                        34                      288

     2. กระบือ                         1                          7

     3. สุกร                           64                      173

     4. ไก่พื้นเมือง                  372                   8,042

     5. เป็ดเทศ                       30                     403

     6. นกกระทา                      1                    3,000

     7. ช้าง                            1                         6

การบริการ

     ร้านขายอาหาร             10      แห่ง

     ร้านเสริมสวย                6      แห่ง

     อู่ซ่อมรถ                     5      แห่ง

การพาณิชย์

     ตลาดสด                     4      แห่ง

     ร้านค้าต่าง ๆ               28     แห่ง

     สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มน้ำมันหลอด/หยอดเหรียญ)  4     แห่ง

     โรงสีข้าว                    1      แห่ง

 

.........................................................................