ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
220
เดือนที่แล้ว
3,925
ปีนี้
43,111
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
84,654
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบทอดประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2566 และนำเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม กับทางกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยนำเด็กเล็กขึ้นแสดงความสามารถ การฟ้อนประกอบเพลงรำวงลอยกระทง  ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา 

28 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรม  บำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ด้วยการ พรวนดินใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
17 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 4 ณ วัดหนองบัวน้อย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ( กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 4) เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดหนองบัวน้อย  หมู่ที่ 1  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็กปฐมวัยในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม  

25 กันยายน 2566

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
22 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 3 ณ วัดสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม  ( กิจกรรมหนูน้อยเข้าวัด ครั้งที่ 3) ณ วัดสันป่ายาง  หมู่ที่ 2  ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ที่ลานป่ายาง สถานที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลสันป่ายาง  กิจกรรมดังกล่าว ได้นำเด็กปฐมวัยในระดับชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เข้าร่วมกิจกรรม

08 กันยายน 2566

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
องค์การบริการส่วนตำบลสันป่ายางได้ดำเนินการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมตำบลสันป่ายาง วิทยากรโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าตึง ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
✅เพื่อสร้างรู้และสร้างควมตระหนักในการดุแลตนเองเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม
✅เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รับการฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
✅เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นในชุมชนและสามารถส่งต่อผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเพื่อไปรักษาต่อในโรงพยาบาลได้
06 กันยายน 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน (การเพาะเห็ด),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมการเพาะเห็ด)  ซึ่งจัดกิจกรรมโดย

เริ่มเพาะเห็ด ดูแล รดน้ำ และนำเห็ดที่เพาะไว้ มาประกอบอาหารให้เด็กได้รับประทาน 

#การเรียนรู้ที่ดี คือ การที่ได้ลงมือทำ#

28 สิงหาคม 2566

เทศบาลหนองป่าครั่งเข้าศึกษาดูงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
21 สิงหาคม 2566

โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน อำเภอแม่แตง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง และประชาชนตำบลสันป่ายาง จัดกิจกรรมโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

27 กรกฎาคม 2566

โครงการปล่อยปลาการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตำบลสันป่ายาง จัดโดยกองบุญความมั่นคงทางอาหารในชุมชนตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดกิจกรรม โครงการปล่อยปลาการกุศล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตำบลสันป่ายาง จัดโดยกองบุญความมั่นคงทางอาหารในชุมชนตำบลสันป่ายาง ร่วมกับอำเภอแม่แตง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง และประชาชนตำบลสันป่ายาง

27 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเเละเห็ดนางรมเทา”,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเเละเห็ดนางรมเทา” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ จินตนาฟาร์มเห็ด หมู่ที่ 8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันป่ายางได้เรียนรู้และมีทักษะในอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานเเละเห็ดนางรมเทา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง

14 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
นที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวันชัย นิ่มตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง โดยมี นายประพันธ์ หวังทวยทิพย์ ปลัดอบต.สันป่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อท่านประธานในพิธีเปิด ซึ่งในโครงการดังกล่าวฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณะสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง รับฟังคำบรรยาย จากนายเอนก ถนอมสัตย์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ในหัวข้อ บทบาทและหน้าที่ แนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯ จัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
10 กรกฎาคม 2566

อพ.สธ.,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "กิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น" ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2566

07 กรกฎาคม 2566

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตำบลสันป่ายาง จำนวน 2 รายๆละ 3,000 บาท ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2566

03 กรกฎาคม 2566

มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันป่ายาง ร่วมกับ อบต.สันป่ายาง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลสันป่ายาง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ หมู่ที่ 1 - 4

30 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 17  (254 รายการ)