ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
30 มีนาคม 2564

โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2564 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 5 บ้านเอียก ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2564 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หมู่ที่ 5 บ้านเอียก ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
...โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอแม่แตง นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม เป็นประธานในการเปิดโครงการ อบต.พบประชาชน และมีหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
22 มีนาคม 2564

การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขแนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขแนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และเทศบาลตำบลจอมแจ้ง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

18 กุมภาพันธ์ 2564

มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
22 มกราคม 2564

กิจกรรมกลุ่มจิตอาสาพนักงานอบต.สันป่ายาง ด้านบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
10 ธันวาคม 2563

 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ผู้นำชุมชนตัวแทนภาคประชาชน พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
05 ธันวาคม 2563

 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
05 ธันวาคม 2563

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านภัยแล้งและด้านน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายศศิธร เถาตระกูล ธนายเต้ย พร้อม นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณธเดินทางตรวจราชการ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านภัยแล้งและด้านน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง พร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

17 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม/จริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีคุรธรรม จริยธรรมและ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 2.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจหลัก ธรรมของศาสนา สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึด เหนี่ยวจิตใจ3.เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ จัดในวันทีี่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

14 กันยายน 2563

โครงการอบรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(การสอนทำยากันยุง ชนิดโลชั่นและสเปรย์ฉีดพ่น),องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(การสอนทำยากันยุง ชนิดโลชั่น และชนิดสเปรย์ฉีดพ่น) เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน จัดในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านหนองก๋าย

14 กันยายน 2563

ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการแพทย์แผนไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น สาขาการแพทย์แผนไทย ดังนี้ 1. นายเม็ด กาวิโล 2. นายบุญเลิศ อุศรีษะ 3. นายชุม กันธิมา

10 สิงหาคม 2563

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรบรู้ข้อมูลทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบแบบวัดการรบรู้ข้อมูลทางช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2563 ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/f54kq0

03 สิงหาคม 2563

โครงการพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th
31 กรกฎาคม 2563

โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล(ผ่อดีดี) กิจกรรมอบรมและรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ดำเนินการตามโครงการผ่อดีดี กิจกรรมอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เ. ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่ที่ 4

31 กรกฎาคม 2563

โครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล(ผ่อดีดี) กิจกรรมอบรมอบรมเชิง ปฏิบัติการอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง,sanpayang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ได้จัดทำโครงการปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล(ผ่อดีดี) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลสันป่ายาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง

31 กรกฎาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)