ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   โดยตำบลสันป่ายางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่  ออกไปทางถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง  ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  42 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ            ติดต่อตำบลสบเปิง     อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่      

                   ทิศใต้               ติดต่อตำบลสะลวง      อำเภอแม่ริม         จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลขี้เหล็ก     อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อตำบลสบเปิง      อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่และตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)    ค่า E :  487224  ค่า N :   2106350

ตราสัญลักษณ์

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  68.93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,082 ไร่

 

จำนวนหมู่บ้าน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางมีหมู่บ้าน   จำนวน 6 หมู่บ้าน   ได้แก่

 

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองบัว         มี นายนพ  กาหลง                   ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  2  บ้านสันป่ายาง        มี นายเฉลิมพล  อุ่นใจคำ           กำนัน

                    หมู่ที่  3  บ้านสันป่าตึง          มี นายแดง สุริยา                    ผู้ใหญ่บ้าน       

                    หมู่ที่  4  บ้านหนองก๋าย        มี นายสมเพชร ไฝคำ               ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  5  บ้านเอียก             มี นายคำจันทร์  อินธรรม            ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  6  บ้านผาแด่น           มี นายวัน  ปู่วัน                      ผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,748 คน  แยกเป็นชาย 1,827  คน หญิง 1,921 คน     

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56 คน/ตารางกิโลเมตร มีครัวเรือนทั้งหมด 1,608  ครัวเรือน โดยรายละเอียดแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

        หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

160

221

217

438

        หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง

496

538

635

1,173

        หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง

293

347

359

706

        หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย

293

392

393

785

        หมู่ที่ 5 บ้านเอียก

317

240

228

468

        หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น

49

89

89

178

รวม

1,608

1,827

1,921

3,748

 

 

 

 

 

 

 

 

   

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านอาชีพ

     ประชากรของตำบลสันป่ายางส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่นทำนา 

ทำสวน เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไปและรับราชการ

 

ด้านการเกษตรกรรม

     มีพื้นที่ทำนา  จำนวน  2,443 ไร่  จำนวน 1,000 ครัวเรือน

     พื้นที่ทำสวน จำนวน 1,778 ไร่  จำนวน    400 ครัวเรือน

     พืชสวนที่สำคัญได้แก่

     1. ลำไย       จำนวน     1,355      ไร่

     2. เงาะ        จำนวน     195        ไร่

     3. ส้ม          จำนวน     169        ไร่

     4. ลิ้นจี่        จำนวน      60         ไร่

    พื้นที่ทำไร่ จำนวน 600 ไร่ จำนวน 200 ครัวเรือน

    พืชไร่ที่สำคัญได้แก่

    1. ถั่วเหลือง   จำนวน     550      ไร่

    2. ข้าวโพด    จำนวน     50        ไร่

    3. ยางพารา   จำนวน     110      ไร่

 

ด้านปศุสัตว์

จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยรวม

     1. โค          จำนวน     200      ตัว

     2. กระบือ     จำนวน     20       ตัว

     3. สุกร        จำนวน     5         ตัว

     4. เป็ด        จำนวน     50        ตัว

     5. ไก่          จำนวน     500      ตัว

 

ด้านการประมง

     มีแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง พื้นที่ 98 ไร่

     ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 5 ตัน/ปี

 

ด้านอุตสาหกรรม

ตำบลสันป่ายางไม่มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

ด้านการพาณิชย์

     1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด                จำนวน      1      แห่ง

     2. ร้านค้าต่างๆ                      จำนวน     34      ร้าน

     3. สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน      5      แห่ง

     4. ตลาดสด                          จำนวน       4      แห่ง

     5. โรงฆ่าสัตว์                        จำนวน       1      แห่ง

 

ด้านสถานบริการ

     1. ร้านอาหาร             9      แห่ง

     2. ร้านอินเตอร์เน็ต       6      แห่ง           

     3. อู่ซ่อมรถ                8      แห่ง             

     4. ร้านเสริมสวย          5      แห่ง                 

     5. คลินิก                   2      แห่ง