ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่เลขที่ 240 หมู่ที่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   โดยตำบลสันป่ายางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่  ออกไปทางถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง  ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ  42 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่แตง ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ            ติดต่อตำบลสบเปิง     อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่      

                   ทิศใต้               ติดต่อตำบลสะลวง      อำเภอแม่ริม         จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันออก       ติดต่อตำบลขี้เหล็ก     อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่

                   ทิศตะวันตก        ติดต่อตำบลสบเปิง      อำเภอแม่แตง       จังหวัดเชียงใหม่และตำบลสะเมิงเหนือ  อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS)    ค่า E :  487224  ค่า N :   2106350

ตราสัญลักษณ์

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  68.93  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,082 ไร่

 

จำนวนหมู่บ้าน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางมีหมู่บ้าน   จำนวน 6 หมู่บ้าน   ได้แก่

                    หมู่ที่  1  บ้านหนองบัว         มี นายอดุลย์  แก้วกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  2  บ้านสันป่ายาง        มี นายเฉลิมพล  อุ่นใจคำ           กำนัน

                    หมู่ที่  3  บ้านสันป่าตึง          มี นายแดง สุริยา                    ผู้ใหญ่บ้าน       

                    หมู่ที่  4  บ้านหนองก๋าย        มี นายธงชัย  เป็งมล                ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  5  บ้านเอียก             มี นายสุริยัน  อินธรรม               ผู้ใหญ่บ้าน

                    หมู่ที่  6  บ้านผาแด่น           มี นายวัน  ปู่วัน                      ผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร

     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,328 คน  แยกเป็นชาย 2,615  คน หญิง 2,713 คน     

มีครัวเรือนทั้งหมด 1,768  ครัวเรือน โดยรายละเอียดแยกตามรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

        หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว

180

214

217

428

        หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง

553

539

636

1,176

        หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง

321

349

374

723

        หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย

325

389

381

771

        หมู่ที่ 5 บ้านเอียก

326

1,036

1,007

2,043

        หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น

63

88

101

189

รวม

1,768

2,615

2,713

5,328

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

     1. เด็กเล็ก (แรกเกิด - 12 ปี)   จำนวน 450 คน    แยกเป็นชาย 216 คน     หญิง 234 คน

     2. วัยรุ่น (13-18 ปี)             จำนวน 250 คน    แยกเป็นชาย 128 คน     หญิง 122 คน

     3. วัยทำงาน (19-59 ปี)        จำนวน 3,631 คน แยกเป็นชาย 1,821 คน  หญิง 1,810 คน

     4. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)        จำนวน 997 คน   แยกเป็นชาย 451 คน     หญิง 546 คน 

     จำนวนประชากรแยกตามสัญชาติ

     1. สัญชาติไทย      จำนวน 1,704 คน แยกเป็นชาย 1,818 คน  หญิง 3,522 คน

     2. ผู้ที่มีส่วนชาติอื่น  จำนวน   912 คน แยกเป็นชาย    894 คน  หญิง 1,806 คน

สภาพทางเศรษฐกิจ

ด้านอาชีพ

     ประชากรของตำบลสันป่ายางส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่นทำนา 

ทำสวน เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างทั่วไปและรับราชการ

ด้านการเกษตรกรรม

     มีพื้นที่ทำนา  จำนวน  2,443 ไร่  จำนวน 1,000 ครัวเรือน

     พื้นที่ทำสวน จำนวน 1,778 ไร่  จำนวน    400 ครัวเรือน

     พืชสวนที่สำคัญได้แก่

     1. ลำไย       จำนวน     1,355      ไร่

     2. เงาะ        จำนวน     195        ไร่

     3. ส้ม          จำนวน     169        ไร่

     4. ลิ้นจี่        จำนวน      60         ไร่

    พื้นที่ทำไร่ จำนวน 600 ไร่ จำนวน 200 ครัวเรือน

    พืชไร่ที่สำคัญได้แก่

    1. ถั่วเหลือง   จำนวน     550      ไร่

    2. ข้าวโพด    จำนวน     50        ไร่

    3. ยางพารา   จำนวน     110      ไร่

 

ด้านปศุสัตว์

จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยรวม

     1. โค          จำนวน     200      ตัว

     2. กระบือ     จำนวน     20       ตัว

     3. สุกร        จำนวน     5         ตัว

     4. เป็ด        จำนวน     50        ตัว

     5. ไก่          จำนวน     500      ตัว

 

ด้านการประมง

     มีแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง พื้นที่ 98 ไร่

     ผลผลิตสัตว์น้ำที่จับจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 5 ตัน/ปี

 

ด้านอุตสาหกรรม

ตำบลสันป่ายางไม่มีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

 

ด้านการพาณิชย์

     1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด                จำนวน      1      แห่ง

     2. ร้านค้าต่างๆ                      จำนวน     34      ร้าน

     3. สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน      5      แห่ง

     4. ตลาดสด                          จำนวน       4      แห่ง

     5. โรงฆ่าสัตว์                        จำนวน       1      แห่ง

 

ด้านสถานบริการ

     1. ร้านอาหาร             9      แห่ง

     2. ร้านอินเตอร์เน็ต       6      แห่ง           

     3. อู่ซ่อมรถ                8      แห่ง             

     4. ร้านเสริมสวย          5      แห่ง                 

     5. คลินิก                   2      แห่ง