ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
876
ปีนี้
4,317
ปีที่แล้ว
16,443
ทั้งหมด
22,490
ไอพี ของคุณ
3.235.24.113

ประวัติความเป็นมา

 

 

     จากการบอกเล่าของผู้อาวุโสในตำบลสันป่ายาง เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาทราบว่าการก่อตั้ง
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายางมีมานานกว่า ๔๐๐ ปีแล้ว โดยมีการก่อตั้งชุมชน อยู่ตามพื้นที่
ต่างๆ เป็นกลุ่มๆ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันป่ายางนั้นเองสำหรับชื่อของ
ตำบลสันป่ายาง เรียกตามชื่อหมู่บ้านสันป่ายาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุด
อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญๆ ของตำบล ซึ่งชื่อของหมู่บ้านนี้
ตั้งขึ้นตามลักษณะทางกายภาพเด่นๆของหมู่บ้าน คือเป็นพื้นที่ที่มีต้นยางใหญ่ ขึ้นอยู่เป็นจำนวน
มาก ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่แถบนี้ว่า “ป่ายาง” ส่วนคำว่า“สัน” เป็นคำพื้นเมือง หมายถึง เนินเขา
หรือแนวเขา คำว่า “สันป่ายาง” จึงหมายถึงแนวสันเขาที่มีต้นยางขึ้นมาก ซึ่งในปัจจุบันยังมีต้นยาง
ขนาดใหญ่ปรากฏให้เห็น อยู่บริเวณวัดสันป่ายาง  ชาวบ้านได้ใช้สถานที่แห่งนี้  สำหรับทำกิจกรรม
สำคัญๆ ต่างๆ ของหมู่บ้านและตำบล 
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ 

 

ความสําคัญและที่มา

          โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและทําให้ตระหนัก ถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้มีการคิดร่วมคิด ร่วม ปฏิบัติ ที่นําผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดทําระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้ แพร่หลาย สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่ทรงมี พระราชดําริให้อหนุรักษ์ต้นยางนา และทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์ไม้ของภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศมาปลูกไว้ใน สวนจิตลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนอง แนวพระราชดําริ และสิบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติ การสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การนําพันธุ์พืชที่รวบรวมมาดําเนินการเพาะปลูกและรักษาใน พื้นที่ที่เหมาะสมทางกายภาพและปลอดภัยจากการรุกรานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการ ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การ จัดทําระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชระยะยาว ๓๐-๕๐ ปี และกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆได้แก่ เยาวชน บุคคล ทั่วไป ให้มี ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสําคัญ เกิดความปิติและสํานึกที่จะร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของ ไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจําชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่พันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับ “ปัจจัยสี่” อันเป็นพื้นฐานหลักในการดํารงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้ ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรไปตามสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค การสํารวจค้นคว้าและวิจัยตามหลักวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับ พฤกษศาสตร์ ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอยู่ในขณะนี้ จึง สามารถทําให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิด ซึ่งบางชนิดเป็นที่รู้จักแพร่หลายมีการ นําไปใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่นกําเนิดพืชบางชนิดมีมาช้า นาน แต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลย หรือถูกทําลายไปอย่างน่าเสียดาย

          จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ(อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บ รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น ๘ กิจกรรมนั้นทางองค์การ บริหารส่วนตําบลสันป่ายางได้ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้รับทราบการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริฯและแนวทางที่ตําบลสันป่ายาง ขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร ท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มภารกิจที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช” งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น” โดยนํากระแสพระราชดํารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทําอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”การนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ในตําบลสันป่ายางเห็นพ้องต้องกันในการร่วมสนองพระราชดําริ ในโครงการ อพ.สธ. โดย ดําเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพร้อมและเพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลสันป่า ยาง” เพื่อเป็นหลักฐานในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตําบลสันป่ายางและ ประเทศชาติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลสันป่ายาง ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมสนอง พระราชดําริฯ เมื่อวันที่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ลําดับสมาชิกหน่วยงานที่ 8-๖๕๐๐๖1๓ (ตามความ ละเอียดปรากฏตามหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ พว 0001(อพ.)๖๑๖๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒3 กรกฎาคม ๒๕๕๗) และได้ดําเนินการตามกรอบการดําเนินงาน ๓ ด้าน และ ๖ งาน ตามที่ อพ.สธ.กําหนดมา อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปีงบประมาณ ๒๕๖5 และจะมีการดําเนินงานสืบเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต