ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
426
เมื่อวานนี้
452
เดือนนี้
4,208
เดือนที่แล้ว
2,914
ปีนี้
9,671
ปีที่แล้ว
23,370
ทั้งหมด
51,214
ไอพี ของคุณ
18.205.66.93

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)-:- เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง ผลการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
-:- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
-:- ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA 2566) 
-:- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การสำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการอื่น 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566 
-:- ขอเชิญชวนให้ประชาชนตำบลสันป่ายาง ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน  

กองการศึกษาฯ พร้อมคณะครู ศพด.อบต.สันป่ายาง ดำเนินการจัดสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนยัง ศพด.อบต.สันป่ายาง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง รับสมัครเข้าเรียนยัง ศพด.อบต.สันป่ายาง ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอบต.สันป่ายาง
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายางจัดทำ โครงการ อบต.พบประชาชน ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 บ้านหนองก๋าย ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กิจกรรมการสอนทำขนมชั้นดอกไม้ และขนมวุ้นดอกไม้ และกิจกรรมการสอนทำหมูสวรรค์และไก่ฝอย
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการทำงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุม และตัวแทนภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมตามโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ศพด.อบต.สันป่ายาง ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ”

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566 โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566  
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-003 สายสันป่ายาง-สันป่าตึง 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 บ้านสันป่ายาง (ต่อจากถนนเดิม) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านสันป่าตึง-บ้านหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันป่ายาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น (ห้วยหนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการดาดลำเหมืองคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านผาแด่น (ห้วยวังครก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร อ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ลงสู่อ่างโป่งเป้า หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขากแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คศล) บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวทางจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองก๋าย หมู่ที่4 บริเวณหน้าบ้านนางแสงคำ บุรีรัตน์ ถึงหน้าตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 หน้าบ้านนางอนงค์ กองคำ - นายธวัช วังวนศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-003 สายสันป่ายาง-สันป่าตึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่าสะเรียม) หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านผาแด่น หมู่ที่ 6 (ห้วยวังครก) 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านผาแด่น หมู่ที่ 6 (ห้วยหนองหวาย)  
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาจากอ่างเก็บน้ำหนองหล่ม หมู่ที่ 3 บ้านสันป่าตึง ลงสู่อ่างโป่งเป้า บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขา เพื่อแก้ไขปัญหาการขากแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และการเกษตร จากลำห้วยแม่ริม บ้านเอียก หมู่ที่ 5 ถึงอ่างเก็บน้ำหนองควายปู้ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่ายาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันป่าตึง หมู่ที่ 3 บริเวณซอย 15 
-:-  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองก๋าย หมู่ที่ 4 บริเวณหน้าบ้านนางแสงคำ บุรีรัตน์ ถึงหน้าตลาดสด 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 196-003 สายสันป่ายาง – สันป่ายาง 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเอียก หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้านนางอนงค์ กองคำ – บ้านนายธวัช วังวนศิลป์ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
-:-  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม65 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน65 

ปางช้าง Elephant Retirement Park
หุบเขาคนโฉด
วัดบ้านเอียก


กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ถุงกระสอบปุ๋ย"
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ถั่วเน่าแผ่น"
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม "ข้าวแคบ"
ระบบงานต่างๆE-serviceร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ