ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/12/2563
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
500
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
4,701
ปีที่แล้ว
1,730
ทั้งหมด
6,431
ไอพี ของคุณ
3.234.245.72

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25487 ธ.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงหหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ .ศ.25477 ธ.ค. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 25477 ธ.ค. 2563
4ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุอบต. พ.ศ. 25387 ธ.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุอบต. (ฉบับที่4) พ.ศ. 25477 ธ.ค. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุอบต. (ฉบับที่3) พ.ศ. 25447 ธ.ค. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่2) พ.ศ. 25437 ธ.ค. 2563
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่น ผู้บริหา ฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 25477 ธ.ค. 2563
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณของอปท. พ.ศ. 25417 ธ.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณของอปท. พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25437 ธ.ค. 2563
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25547 ธ.ค. 2563
12ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 25477 ธ.ค. 2563
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25617 ธ.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25597 ธ.ค. 2563
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25487 ธ.ค. 2563
16มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 25587 ธ.ค. 2563
17พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.25527 ธ.ค. 2563
18พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25377 ธ.ค. 2563
19พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25427 ธ.ค. 2563
20พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25427 ธ.ค. 2563

12  >> >|